Langer thuis in je eigen buurt

- We helpen inwoners om zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te kunnen blijven wonen. Dit voorkomt eenzaamheid en geeft een vertrouwd gevoel. Dit geldt niet alleen voor eigenaren van een woning, maar ook voor huurders.

- Naast aanpassen van woningen zetten we ook in op de omgeving van die woning: toegankelijke openbare ruimte en een voldoende voorzieningenniveau in de buurt voor bijvoorbeeld dagbesteding.

Mantelzorg en overbelasting

- Het mantelzorgcompliment wordt in samenspraak met de doelgroep anders vormgegeven en versimpeld, zodat we meer mantelzorgers bereiken en hen extra in het zonnetje kunnen zetten.

- We bieden mantelzorgers meer de mogelijkheid van respijtzorg aan. De zorg die de mantelzorger levert wordt dan even overgenomen, zodat de mantelzorger een dag vrij kan nemen of tot rust kan komen.

Lof voor vrijwilligers

- Vrijwilligers (bij bijvoorbeeld zorg, verenigingen, evenementen etc.) zijn onmisbaar en verdienen het om in het zonnetje te worden gezet. Één keer per jaar organiseert de gemeente een bijzonder evenement voor onze vrijwilligers.

Zorg!

Morgen! kiest voor goede en betrouwbare zorg. Tot aan je oude dag in je eigen buurt kunnen wonen is voor veel inwoners erg belangrijk. Heb je zorg nodig, dan zorgt de gemeente dat er per gezin één plan en één regisseur zal zijn.

Zorg voor jong en oud

- Het sociaal wijkteam en Centrum voor Jeugd en Gezien (CJG) moeten erop uit en vaker ‘doen wat nodig is’ om het leven van een inwoner weer op de rit te krijgen.

- De zorgvraag wordt bepaald vanuit het oogpunt van de cliënt.

- We continueren het brede aanbod van zorgaanbieders, zodat gezinnen een ruime keus hebben.

- Als Geertruidenberg zijn we een dementievriendelijke gemeente. Er moet vaker een één op één gesprek met ouderen plaatsvinden, zodat zij zich gehoord voelen.

- De dementieconsulent komt terug en we faciliteren het Alzheimercafé.

- Er komt een concreet en duidelijk jeugdbeleid in onze gemeente. Onderzocht dient te worden welke jeugdhulpverlenende instantie wat doet, zodat helder wordt wat ieders taak en rol is binnen onze gemeente. Het eigen budget voor onze gemeente moet duidelijk worden opdat er controle mogelijk is.

- Er dient een onafhankelijk levensbrede cliëntondersteuning te komen om mensen te helpen die te maken krijgen met overlijden, echtscheiding, faillissement en laaggeletterdheid. We verbreden hiervoor het sociaal wijkteam.

- We maken de openbare ruimte en gebouwen toegankelijk en stellen daar als gemeente ook financiële middelen voor beschikbaar.

- De gemeente laat onafhankelijk onderzoek doen naar de kwaliteit van de zorg in het sociaal domein. Eigen klanttevredenheidsonderzoeken geven altijd een vertekend beeld.

- We gaan in overleg met instanties die zorg verlenen om hun openingstijden te verruimen, zodat mensen ook buiten reguliere kantoortijden terecht kunnen.

Gezondheid

- Gezond zijn is meer dan een goede gezondheid van lijf en leden. Iedereen heeft recht op gezondheid en geluk. Eenzaamheid, verwardheid en dementie zijn zeer actuele problemen die geluk in de weg staan. Het sociaal wijkteam moet daar meer aandacht aan geven