Van bijstand naar werk

- Wij vinden het erg belangrijk dat de gemeente oog heeft voor inwoners die in de bijstand zitten. De inzet van de gemeente moet erop gericht zijn dat mensen, naar hún kunnen, mee doen in onze lokale samenleving. Daarbij is ‘doen wat nodig is’ en maatwerk leveren belangrijker dan het volgen van de strakke regels. Dit vergt creativiteit en inlevingsvermogen van ambtenaren, maar ook verantwoordelijkheidsgevoel bij het nemen van initiatieven. Het lef, het doel (maatwerk bij mensen) belangrijker te vinden dan het middel (de regels).

- Om mensen uit de bijstand weer aan het werk te krijgen is de gemeente bereid om voor 6 maanden de bijstandsuitkering als subsidie te verstrekken aan het bedrijf waar de bijstandsgerechtigde wordt geplaatst. Met het bedrijf wordt afgesproken dat de inwoner minimaal een jaarcontract wordt aangeboden. In dat jaar vallen we het bedrijf niet onnodig lastig met tussentijdse evaluaties, die houden we pas als het jaar voorbij is. Met deze werkwijze wordt de werkervaring vergroot en ontstaat er een grotere kans op langdurig werk. Gemeente en bedrijf dragen op deze manier samen de verantwoordelijkheid en de betrokkenheid.

- We stellen mensen die willen werken voor aan bedrijven in onze gemeente.

- We geven de ‘harde kern’ in de bijstand niet op en blijven proberen ook hen te activeren. Ook zij kunnen taken uitvoeren die in hun kracht liggen.

- Om bijstandsgerechtigden te stimuleren aan het werk te gaan ontvangen zij een beperkte onkostenvergoeding bovenop hun bijstandsuitkering. Werken vergroot namelijk de kans op uitstroom uit de bijstand.

- Voor inwoners in de Wajong wordt de uitkering door de gemeente aangevuld tot de oorspronkelijke uitkering als het rijk dit niet doet.

- In overleg met lokale ondernemers stimuleren we de mogelijkheden Wajongers, daar waar mogelijk, in dienst te nemen. Datzelfde geldt voor de gemeente.

Sociaal!

Morgen! is sociaal en staat voor solidariteit. We waken ervoor dat er eersterangs en tweederangs inwoners zijn. Mensen die succesvol in het leven zijn vinden vaak hun eigen weg, terwijl anderen juist wat meer hulp nodig hebben. Een samenleving doe je samen. Dat betekent ook dat we er samen voor moeten zorgen dat iedere inwoner zijn of haar plek krijgt en zich daar fijn bij voelt, ook als je een demente oudere bent, iemand met een beperking, een langdurig werkeloze of een vluchteling.   

Niemand hoort in armoede te leven

- We accepteren niet dat er gezinnen in onze gemeente in armoede leven. We zorgen daarom voor een ruimhartig armoedebeleid. Niemand kiest ervoor om in een situatie van armoede terecht te komen, het overkomt je vaak, zoals door het verliezen van je baan, een echtscheiding of een overlijden van een partner of huisgenoot.

- Geldzorgen maken mensen ziek. Pas wanneer schulden en geldzorgen opgelost zijn, kunnen mensen de draad weer oppakken. We zetten daarom in op actieve preventie en voorlichting in de schuldhulpverlening.

- De gemeente pakt hierin een voortrekkersrol en ondersteunt instellingen, zoals Stichting Leergeld en de voedselbank, die de armoede in onze gemeente bestrijden. We kijken hierbij naar de mogelijkheden en kwaliteiten van deze instellingen die vaak beter kunnen helpen dan de gemeente zelf. Het denken in onmogelijkheden moeten we achterwege laten.  

- De gemeente gaat op kleine schaal experimenteren met het ‘basisinkomen’. Hierbij zijn veel minder regels en verplichtingen aan de orde.

- We zorgen voor extra aandacht aan de zogenaamde ‘armoedeval’ als mensen hun recht op bijstand verliezen en niet meer in aanmerking komen voor allerlei ondersteuningsregelingen. Deze overgang kan er namelijk voor zorgen dat mensen opnieuw in de problemen komen.

Vergunninghouders

- Vergunninghouders heten we welkom en geven we een eigen plek. Wij vinden het noodzakelijk dat zij zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren om zich thuis te voelen in onze gemeente en hun kansen in de samenleving te vergroten. De taalles organiseren we lokaal vanuit de gemeente in samenwerking met bibliotheek Theek 5 en we schakelen hierbij zelf een leerkracht in.

Voor iedereen een plek om te wonen

- De gemeente maakt harde afspraken met de woningcorporatie over het behoud van voldoende betaalbare huurwoningen.

- We zijn voorstander van wijken met een mix van huur en koop in alle categorieën. Dit bevordert de saamhorigheid tussen inwoners. Het is daarom van belang dat ook in nieuwbouwwijken sociale huurwoningen worden gebouwd.

- We zetten in op kleinschalige woningen voor starters en jongeren die graag op zichzelf willen gaan wonen.

- We zoeken naar creatieve concepten hoe jongeren en ouderen elkaar kunnen versterken, bijvoorbeeld door zorgwoningen te combineren met studenten/jongerenhuisvesting.

- Ook zetten we in op mantelzorgwoningen, waar in de toekomst steeds meer vraag naar zal zijn.

- Voor mensen met een urgent woonprobleem zorgen we voor tijdelijke en verplaatsbare huurwoningen die als overbrugging kunnen dienen.