Groen

- We zetten in op het verhogen van de kwaliteit van het groenonderhoud. Uit de groen-enquête is gebleken dat veel mensen ontevreden zijn met het huidig groenbeleid in onze gemeente.

- Om beter in te kunnen spelen op de wensen van inwoners wordt het groenonderhoud per wijk georganiseerd. De huidige wijkteams worden uitgebreid en de wijken verkleind.

- Het groenonderhoud komt weer meer in eigen beheer van de gemeente en laten we minder aan de markt over. Daarmee kunnen werkzaamheden beter op elkaar worden afgestemd en gaan we voor aantoonbaar betere kwaliteit.

- Bij voorkeur gaat de gemeente het bestrijden van onkruid op verharding weer zelf uitvoeren en zij kijkt daarbij naar creatieve manieren van bestrijding zoals het gebruik van het zwembadwater aan het einde van het zwemseizoen.

- Individuele inwoners die hun wijk willen opfleuren krijgen daarvoor budget vanuit de gemeente.

- Saaie eentonige blokhagen in de wijken worden vervangen door fleurige en kleurige planten die de wijk er leuker laten uitzien en de biodiversiteit verhogen.

- Bij een geboorte van een kind planten we een boom in de wijk waar het kind woont. Hiermee ontstaat een mooie herinnering. Tegelijkertijd dragen we ook bij aan de vergroening van onze gemeente.

- Bij verwijdering van bomen wordt in principe altijd een herplantplicht opgelegd.

- Tuinen van inwoners zijn ook bepalend voor de uitstraling in de wijk en zijn van belang voor klimaatbeheersing. De gemeente stimuleert op een positieve manier inwonersinitiatieven of tuinwedstrijden om hun tuin te vergroenen en op te knappen.

- De gemeente stelt expertise beschikbaar bijvoorbeeld bij het ontwerpen van tuinen. Daarbij kan de gemeente groen cadeau doen of helpt de gemeente mee met het afvoeren van oude materialen.

- Er wordt jaarlijks geld vrijgemaakt om een grote ‘operatie steenbreek’-campagne te kunnen voeren. Hierbij worden inwoners gestimuleerd stenen in de tuin te vervangen door groen. Dit is van belang voor de afvoer van regenwater.

In de wijk

Morgen! zoomt graag in op je wijk of buurt. Dat is wat voor veel mensen belangrijk is en waar je dagelijks mee te maken hebt. De buurten in onze gemeente horen er netjes bij te liggen. Groen in de wijk is namelijk van essentieel belang. Het draagt bij aan het woongenot en geluk van mensen.

Honden in de wijk

- We zorgen voor extra uitlaatplaatsen voor honden waar honden los mogen lopen.

- Bij de hondenuitlaatplaatsen in de wijk komen poepzakjesdispencers en afvalbakken om mensen aan te sporen de hondendrollen direct op te ruimen en weg te gooien. Deze afvalbakken zullen regelmatig geleegd worden.

- De poepzuiger van de gemeente moet in alle drie kernen efficiënt ingezet worden.

Verkeer

- Om mensen aan het fietsen te krijgen maken we een sluitend fietsnetwerk in onze gemeente.

- Bij de inrichting van wegen moet veiligheid van met name de voetganger en fietser voorop staan.

- De twee kruispunten Stationsweg/Centraleweg en Stationsweg/Plantsoen in Geertruidenberg worden onder de loep genomen om de verkeersveiligheid te vergroten. Op dit moment is het kruispunt bij het Plantsoen een gedrocht. Er zijn teveel verkeersstromen die op die plek bij elkaar komen. Bij het kruispunt bij de Centraleweg (Texaco) moet een rotonde komen.

- Onder andere op de Omschoorweg, Breetweerlaan (Raamsdonksveer) en de Heemraadsingel (Raamsdonk)  wordt helaas te hard gereden. We willen met snelheidsbeperkende maatregelen komen in overleg met omwonenden.

- Vooruitlopend op de verbreding van de A27 wordt in Raamsdonk het zogenaamde sluipverkeer aangepakt. Dit doen we door verkeersremmende maatregelen te treffen die trillings- en geluidshinder beperken. Gedacht kan worden aan het gedeeltelijk instellen van een 30km-zone in het lint tussen Waspik en Raamsdonksveer en de huidige bestrating aan te passen. We zijn geen voorstander van extra asfalt in de vorm van een parallelweg in de polder. 

- Het busstation in Raamsdonksveer verdient een opknapbeurt om de grijze sombere uitstraling te verbeteren en daarmee het openbaar vervoer te bevorderen

- De gemeente investeert in voldoende openbare oplaadpunten voor elektrische auto’s.

- We weren vrachtwagens uit onze woonkernen.

- We zorgen voor een mooie wandelroute langs De Donge.