Daar krijg je energie van

- In de Regionale Energiestrategie ‘Ons 2050’ zijn alle opgaven verwoord op het gebied van de energietransitie. Hoe besparen we energie en hoe wekken we de energie die we nodig hebben duurzaam op? ‘Ons 2050’ zien we als leidende opgave in alle ruimtelijke projecten in onze gemeente.

- Nederland moet van het gas af. Dit is een enorme opgave. Geertruidenberg gaat hier actief mee aan de slag en komt hiervoor met een visie en plan van aanpak. Nieuwbouwwoningen en wijken worden gasloos en energieneutraal gerealiseerd.

- Wijk voor wijk gaan we aan de slag met verduurzaming. Per wijk wordt een scan gemaakt en met inwoners bekeken welke maatregelen zij kunnen nemen om hun woningen te verbeteren.

- Ook mensen met en kleine beurs moeten mee kunnen doen aan de verduurzamingsslag. De gemeente helpt hen met de financiering van bijvoorbeeld zonnepanelen.

- Voor de inzet van zon- en windenergie staan we als gemeente het liefst zelf aan het roer. We onderzoeken welke locaties binnen onze gemeentegrenzen hier het meest geschikt voor zijn, zoals bedrijventerreinen en langs snelwegen.

- De gemeente geeft zelf ook het goede voorbeeld, denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen op gemeentelijke daken.

- De gemeente maakt een plan ‘Verduurzaming scholen’ en subsidieert duurzaamheids- en ventilatiemaatregelen.

Duurzame economie

- Bij aanbestedingen en het inkoopbeleid in onze gemeente moet meer rekening worden gehouden met onze lokale ondernemers, waarbij mens, milieu en maatschappij voorop staan.

- Samen met de VOG gaan we de bedrijventerreinen verduurzamen.

- Bedrijventerreinen worden niet verder uitgebreid, maar inbreiding staat centraal.

- We ondersteunen het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en zetten de tweejaarlijkse uitreiking van de MVO-prijs voort.

Duurzaam de toekomst in

Morgen! staat voor duurzaamheid. Bij keuzes die we vandaag maken moeten we nadenken over de dag van morgen. We vinden duurzaamheid dan ook van groot belang en staan voor een grote opgave om onze wereld op een verantwoorde manier achter te kunnen laten voor onze kinderen.

Klimaat dichtbij

- Door klimaatverandering hebben we te maken met zwaardere regenval en drogere periodes. Voor beide problemen is onder andere de oplossing: meer groen. Groen zorgt voor betere opname van water tijdens regenbuien en bij warmte zorgt groen juist voor verkoeling.

- Bij herinrichting of onderhoud van en aan wegen wordt rekening gehouden met klimaatadaptatie en maken we ‘werk met werk’

- Geertruidenberg voert een klimaatstresstest uit om in beeld te krijgen waar de zwakke plekken zitten om daarmee aan de slag te kunnen gaan.

- De gemeente subsidieert groene daken. Groene daken zorgen voor koelte in de zomer en een vertraagde regenafvoer.

Eerlijk en duurzaam afvalbeleid

- We maken de omslag naar ‘omgekeerd inzamelen’, waarbij restafval wordt weggebracht naar ondergrondse containers in de buurt.

- Plastic, metaal en drankkartons (PMD) is inmiddels de grootste stroom afval geworden. Het is niet logisch dit in ouderwetse zakken huis-aan-huis op te halen. De zakken voor PMD worden daarom afgeschaft. De vrijgekomen grijze kliko wordt vervolgens gebruikt voor het PMD afval.

- Scheiden moet lonen. Gezinnen met weinig restafval worden beloond met een lagere afvalstoffenheffing. Dit wordt gerealiseerd door de afvalstoffenheffing afhankelijk te maken aan het aantal keer dat restafval wordt gestort in de ondergrondse container.

- Voor bewoners van appartementencomplexen zonder mogelijkheid tot het scheiden van GFT-afval wordt een oplossing gezocht, bijvoorbeeld door het tegen een lager tarief kunnen storten van hun afval.

- Ouderen en mindervaliden die moeite hebben met het wegbrengen van afval worden daarbij geholpen.

- Ook in de openbare ruimte komen afvalbakken waar afval gescheiden wordt verzameld.